Samenwerking in het gebied

Waterschap Zuiderzeeland realiseert binnen het beheergebied, samen met partners, doelen op onder andere het vlak van waterkwaliteit, bodemdaling, gebiedsontwikkeling en internationale samenwerking. De totstandkoming van het Waterplan Almere is hier een goede illustratie van. In dit Waterplan komt ‘van riool tot recreatie’ samen. In het stedelijk gebied zijn de waterstromen (schoon en vuil) nauw verweven met de stedelijke omgeving. Het stedelijk waterbeleid en de uitvoering van beheer en onderhoud door gemeente en waterschap zijn sterk met elkaar verbonden.

Een ander mooi voorbeeld van samenwerking binnen het beheergebied is het Actieplan Bodem en Water. Hier zijn in het afgelopen jaar mooie resultaten bereikt. Zo worden erfemissiescans uitgevoerd om te kijken of er gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf weglopen in het oppervlaktewater. De scan helpt om in beeld te brengen welke aanvullende maatregelen nog genomen kunnen worden om de emissie te beperken.