Het Waterschapsbesluit bepaalt dat in de jaarstukken paragrafen worden opgenomen, waarin op de beleidslijnen wordt verantwoord zoals vastgelegd in de programmabegroting. Tevens worden de opbrengsten van de waterschapsbelastingen verantwoord. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor de Algemene Vergadering voldoende inzicht krijgt.

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. Met de genoemde onderwerpen is vrijwel altijd een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn.

Het Waterschapsbesluit schrijft de volgende paragrafen voor:

  • Bedrijfsvoering
  • Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar
  • Incidentele baten en lasten
  • Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen
  • Waterschapsbelastingen
  • Weerstandsvermogen
  • Financiering
  • Verbonden partijen
  • EMU-saldo
  • Topinkomens