Waterschap Zuiderzeeland heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen.

De verbonden partij voert beleid voor het waterschap uit dat het waterschap ook zelf zou kunnen uitvoeren. Om deze reden is het van belang de ontwikkelingen weer te geven in deze paragraaf verbonden partijen. Uiteraard blijft Waterschap Zuiderzeeland beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. De paragraaf richt zich op belangrijkste wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het jaar 2016.

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
De NWB richt zich op het verstrekken van aantrekkelijke financiering voor de Nederlandse publieke sector, waaronder waterschappen. Waterschap Zuiderzeeland heeft 68 aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank, hetgeen neerkomt op 0,11% van het totale aandelenkapitaal. De leningenportefeuille van Waterschap Zuiderzeeland bestaat voor een zeer groot deel uit leningen die bij de NWB zijn afgesloten. Om te kunnen voldoen aan de vermogenseisen die zijn vastgelegd in het Basel III akkoord keert de NWB sinds 2011 geen dividend meer uit. Ook heeft de NWB in dit kader extra kapitaal aangetrokken in 2016. Eind november 2016 is de Europese Commissie met voorstellen gekomen over een mogelijk (gunstigere) berekeningswijze van de vermogenseisen. Zodra meer duidelijkheid wordt verkregen over de invoering van deze voorstellen met betrekking tot berekening, zal de bank haar dividendbeleid opnieuw bezien.

Unie van Waterschappen (UvW)
De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Dijkgraaf H. Klavers is lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen.

GR Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)
De heffing en inning van de waterschapsbelastingen liggen in handen van GBLT. Door op het gebied van de inning van belastingen samen te werken met anderen, worden de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden. In deze gemeenschappelijke regeling nemen vijf waterschappen en zes gemeenten deel. Het Algemeen Bestuur van GBLT heeft tijdens de algemene vergadering op 23 november 2016 de heer B.J. Bussink gekozen tot voorzitter van het Algemeen Bestuur van GBLT. Heemraad C.A.A.A. Maenhout is gekozen tot algemeen lid van het Dagelijks Bestuur van GBLT.

GR Gemeenschappelijke Regeling Aqualysis
Aqualysis verricht als waterlaboratorium het hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoekswerk voor vijf waterschappen. Door chemisch, bacteriologisch en biologisch onderzoek te verrichten is controle op naleving van vergunningen mogelijk, alsmede het beheersen en het beoordelen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de controle op het zuiveren van afvalwater. Door de fusie van de waterschappen Groot-Salland en Reest & Wieden tot Waterschap Drents Overijsselse Delta per 1 januari 2016 is er een deelnemer minder binnen Aqualysis. Op basis van de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen is Aqualysis per 1 januari 2016 omgevormd naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. De fusie en verhuizing van Waterschap Drents Overijsselse Delta had tevens tot gevolg dat het biologisch laboratorium (tijdelijk) moest verhuizen. Het laboratorium heeft de gronden en bedrijfsgebouw naast zijn huidige locatie aangekocht om in 2017 te gaan verbouwen en alle activiteiten vanaf één locatie uit te voeren. Het bestuur van Aqualysis bestaat uit vijf bestuursleden; elk bestuurslid vertegenwoordigt een deelnemend waterschap. Heemraad A.J.M. Schelwald – van der Kley is namens het waterschap voorzitter van de GR Aqualysis.

Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum
Een gedeelte van het archief is ondergebracht bij Nieuw Land Erfgoedcentrum. Het Erfgoedcentrum beheert archieven van verschillende gemeenten, de provincie Flevoland, twee stichtingen, het rijksarchief in de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Hierdoor wordt zowel een kosten- als ruimtebesparing gerealiseerd. Het waterschap voldoet met deze samenwerking aan de archiefverplichting voor overheidsorganisaties. Namens het waterschap en de deelnemende gemeenten is mevrouw Sparreboom, wethouder van de gemeente Lelystad,  bestuurslid in het bestuur van Nieuw Land Erfgoedcentrum. Eind 2016 is door de deelnemers ingestemd met wijziging van deze GR. Het museumgedeelte zal worden ondergebracht in de Stichting Batavialand. De archieftaak zal worden voorgezet binnen de gewijzigde GR met als nieuwe naam Het Flevoland Archief. Deze ontvlechting zal begin 2017 zijn beslag krijgen.

GR Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis
In de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (HWH) werken de waterschappen samen op het gebied van ICT. In 2016 is de eerder ingezette wijziging van de gemeenschappelijke regeling verder bestendigd. HWH vervult een meer duidelijker rol als regisseur, beheerder en uitvoerder van de samenwerking tussen de deelnemende waterschappen. In 2016 zijn resultaten geboekt op het gebied van standaardisatie van gegevens en automatisering voor vergunningverlening & handhaving, samen met Rijkswaterstaat.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waarvoor zij in hun werk staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. Heemraad A.J.M. Schelwald - Van der Kley is bestuurslid in het bestuur van de stichting.