Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. Om inzicht te geven in het verwachte EMU-saldo van de lokale overheid is weergave van het saldo een verplicht onderdeel. De cijfers worden daarnaast verstrekt aan het CBS. Sturing op het EMU-saldo is van groot belang in verband met de Wet HOF. Het maximale EMU-tekort voor Waterschap Zuiderzeeland bedraagt € 11,6 miljoen. In bijgevoegde tabel is waar te nemen dat we ruim onder deze norm blijven.

EMU saldo 2016

bedragen x € 1.000.000

0

Te verdelen resultaat

0,7

– betalingen uit reserves

– 0,8

1

EMU exploitatiesaldo

- 0,1

2

Invloed investeringen

– netto investeringsuitgaven

– 5,2

+ afschrijvingen en desinvesteringen

+ 8,4

3

Invloed voorzieningen

+ toevoeging aan voorziening t.l.v. exploitatie

+ 1,9

– betalingen rechtstreeks uit voorzieningen

– 2,0

EMU saldo

3,0