(bedragen x € 1.000)

Debet

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Credit

Ultimo 2016

Ultimo 2015

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

809

624

Eigen vermogen, bestaande uit:

Materiële vaste activa

117.312

120.677

- Reserves

25.191

26.365

Financiële vaste activa

10

10

- Gerealiseerd resultaat

712

- 343

Eigen vermogen

25.903

26.022

Voorzieningen

4.630

4.725

Vaste schulden

78.304

78.212

Subtotaal vaste activa

118.131

121.311

Subtotaal vaste passiva

108.837

108.959

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

322

345

Netto vlottende
schulden

16.249

18.781

Kortlopende vorderingen

7.164

7.362

Overlopende passiva

3.322

3.763

Overlopende activa

2.791

2.485

Liquide middelen

0

0

Subtotaal vlottende activa

10.277

10.192

Subtotaal vlottende passiva

19.571

22.544

Balanstotaal

128.408

131.503

Balanstotaal

128.408

131.503