Anders dan gemeenten en provincies ontvangen waterschappen geen bijdrage van het Rijk voor de bekostiging van hun taken. Waterschappen bekostigen hun taken door het heffen van belastingen, de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

In de onderstaande tabellen worden de geprognosticeerde en gerealiseerde belastingopbrengsten weergegeven.

De aanslagoplegging en invordering van de waterschapsbelastingen geschiedt door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT). De gerealiseerde belastingopbrengsten zijn ontleend aan het jaaroverzicht belastingopbrengsten 2016, dat is opgesteld door GBLT. De controle op de juistheid en volledigheid van de belastingopbrengsten maakt onderdeel uit van het controleprogramma van de accountant van GBLT.

Overzicht belastingen, per kostendrager (bedragen x € 1.000.000)

Taak

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Watersysteemtaak

41,8

41,2

41,1

41,5

Zuiveringstaak

27,3

26,8

27,8

27,2

Totaal

69,1

68,0

68,9

68,7

Overzicht belastingen, onderdeel watersysteemheffing (bedragen x € 1.000.000)

Watersysteemheffing

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Watersysteemheffing ingezetenen

10,8

10,7

10,9

10,7

Watersysteemheffing gebouwd

21,1

21,0

21,0

20,9

Watersysteemheffing ongebouwd

8,0

8,0

7,9

7,9

Watersysteemheffing wegen

0,8

0,8

0,9

0,9

Watersysteemheffing natuur

0,9

0,9

0,9

0,9

Verontreinigingsheffing

0,8

0,8

0,7

0,9

Watersysteemheffing vorige jaren

-

- 0,5

- 1,0

- 0,1

Subtotaal watersysteemheffing

42,4

41,7

41,3

42,1

De gerealiseerde watersysteemheffing van het aanslagjaar 2016 is nagenoeg gelijk aan de begrote heffing.

Het gerealiseerde bedrag over voorgaande jaren laat wel een negatief saldo zien. Dit komt voor het grootste deel door de afwikkeling van de natuurbezwaren. De hiervoor getroffen voorziening van € 0,4 miljoen is niet in het bovenstaande overzicht meegenomen. Wanneer we deze voorziening wel meenemen in de realisatie van de watersysteemheffing van de vorige jaren, dan wordt de realisatie van de vorige jaren € 0,6 miljoen negatief.

Overzicht belastingen, onderdeel zuiveringsheffing (bedragen x € 1.000.000)

Zuiveringsheffing

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Zuiveringsheffing huishoudens

21,8

21,7

21,9

21,9

Zuiveringsheffing bedrijven

6,5

6,5

6,7

6,6

Zuiveringsheffing vorige jaren

-

- 0,3

0,4

- 0,1

Subtotaal zuiveringsheffing

28,3

27,9

29,0

28,4

Zowel de gerealiseerde zuiveringsheffing van het aanslagjaar 2016 als de zuiveringsheffing van vorige jaren is hoger dan de begrote heffing.

Door een nieuwe manier van bestandsvergelijking is het gelukt om een juist en volledig beeld te krijgen van aanslagplichtigen. Hierbij zijn door GBLT voor de zuiveringsheffing huishoudens alle basisregistraties van de gemeenten vergeleken met de eigen bestanden, waarbij op subjectniveau in beeld is gebracht of deze belastingplichtig is.

Bij de zuiveringsheffing bedrijfsruimten zijn met behulp van een koppeling met het bestand van de Kamer van Koophandel (KvK) alle objecten met een registratie leegstand gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in een meeropbrengst ten opzichte van eerder afgegeven prognoses.

Overzicht belastingen, onderdeel kwijtschelding (bedragen x € 1.000.000)

Kwijtschelding

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Watersysteemheffing ingezetenen

- 0,6

- 0,6

- 0,6

- 0,6

Zuiveringsheffing huishoudens

- 1,0

- 1,0

- 1,2

- 1,2

Subtotaal kwijtschelding

- 1,6

- 1,6

- 1,8

- 1,8

De gerealiseerde kwijtschelding is hoger dan de begrote kwijtschelding. In totaliteit wordt  bij de jaarcijfers 2016 het geprognosticeerde bedrag met € 184.932 overschreden. Dit is vooral het gevolg van het uitvoeren van dwanginvorderingswerkzaamheden voor oudere belastingjaren, waardoor het aantal (toegewezen) verzoeken hoger is dan aanvankelijk was verwacht.

Overzicht belastingen, onderdeel overig (bedragen x € 1.000.000)

Overig

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Onttrekking aan
voorziening natuurbezwaren

-

-

0,4

-

Subtotaal overig

-

-

0,4

-

In december 2016 zijn de bezwaren van de beheerders van de natuurterreinen afgewikkeld. Voor deze afwikkeling was een voorziening van € 400.000 opgenomen. De hoogte van deze voorziening was net toereikend.

Overzicht belastingen, totalen (bedragen x € 1.000.000)

Heffing

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Watersysteemheffing

42,4

41,7

41,3

42,1

Zuiveringsheffing

28,3

27,9

29,0

28,4

Kwijtschelding

- 1,6

- 1,6

- 1,8

- 1,8

Overig

-

-

0,4

-

Totaal belastingen

69,1

68,0

68,9

68,7

In de onderstaande tabellen worden de begrote en gerealiseerde belastingeenheden weergegeven, exclusief de in het jaar 2016 gerealiseerde eenheden over voorgaande jaren.

Eenheden watersysteemheffing (x 1.000)

Watersysteemheffing

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Watersysteemheffing ingezetenen

157

156

158

157

Watersysteemheffing gebouwd

38.423

38.296

38.375

38.086

Watersysteemheffing ongebouwd

101

101

101

101

Watersysteemheffing wegen

7

7

7

7

Watersysteemheffing natuur

118

118

118

118

Verontreinigingsheffing

13

13

12

15

De cijfers in de bovenstaande tabel laten zien dat er steeds beter begroot wordt. De begrote en gerealiseerde eenheden komen steeds dichter bij elkaar.

Eenheden zuiveringsheffing (x 1.000)

Zuiveringsheffing

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Zuiveringsheffing huishoudens

380

377

382

378

Zuiveringsheffing bedrijven

113

113

116

114

Totaal

493

490

498

492

Door een nieuwe manier van vergelijken van de eigen bestanden met de basisregistraties is het GBLT gelukt om meer belastingplichtigen aan te slaan voor de zuiveringsheffing.