In het reservebeleid ligt een aantal uitgangspunten vast met betrekking tot de wijze waarop met de bestemming van het resultaat wordt omgegaan. Daarbij wordt eerst gekeken of het nodig is om bestaande (bestemmings)reserves aan te vullen. Indien dit niet noodzakelijk is, wordt een negatief resultaat onttrokken aan de egalisatiereserve en een positief resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Gedurende het jaar 2016 zijn geen concrete voorstellen gedaan om nieuwe bestemmingsreserves te vormen vanuit een (eventueel) resultaat en het college acht het op dit moment ook niet noodzakelijk om bestaande reserves aan te vullen. Daarom wordt de Algemene Vergadering voorgesteld om het jaarresultaat 2016 te bestemmen conform de onderstaande tabel.

Resultaatbestemming (bedragen x € 1.000.000)

Nog te besluiten

Water-
systeemtaak

Zuiverings-taak

Totaal

Tariefegalisatiereserve

- 610

-

- 610

Algemene reserve

-

1.322

1.322

Gerealiseerd resultaat

- 610

1.322

712

Verwerking wijziging risicoreserve

Uit de uitgevoerde risicoanalyse, die op 25 oktober 2016 is besproken in de Algemene Vergadering, blijkt dat de risicoreserve met een bedrag van € 3,2 miljoen moet worden aangevuld. Deze aanvulling geschiedt vanuit de algemene reserve. De verhouding tussen de watersysteemtaak en de zuiveringstaak is 60 staat tot 40. Dit houdt in dat er € 1.920.000 wordt overgeheveld van de algemene reserve onderdeel watersysteemtaak naar de risicoreserve watersysteemtaak en € 1.280.000 van de algemene reserve onderdeel zuiveringstaak naar de risicoreserve zuiveringstaak.

Reserves na bestemming jaarresultaat

De reserves van Waterschap Zuiderzeeland zien er na de bestemming van het jaarresultaat 2016 en de aframingen van de bestemmingreserves als volgt uit:

Reserves na bestemming jaarresultaat (bedragen x € 1.000.000)

Risicoreserve per taak

Bedrag x
€ 1 mln.

Watersysteemtaak

7,9

Zuiveringstaak

5,2

Totaal risicoreserve per taak

13,1

Algemene reserve

Watersysteemtaak

1,0

Zuiveringstaak

3,9

Totaal algemene reserve per taak

4,9

Tariefegalisatiereserve

Watersysteemtaak

4,9

Zuiveringstaak

2,0

Totaal tariefegalisatiereserve per taak

6,9

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve baggeren Almere

0,1

Bestemmingsreserve stedelijk water

0,0

Bestemmingsreserve duurzame oevers

0,0

Bestemmingsreserve buitendijks

0,1

Bestemmingsreserve huisvesting, ICT
en mobiele communicatie

0,1

Bestemmingsreserve duurzame energie

0,7

Totaal bestemmingsreserves

1,0

Totaal reserves

25,9