De financieringsparagraaf in de begroting is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staat beheersing van het renterisico centraal.

Rentevisie

De tarieven in de geld- en kapitaalmarkt bevinden zich op een historisch laag niveau. Het inschatten van deze tarieven is lastig. Het rentepercentage van de nieuw af te sluiten langlopende geldlening van twintig jaar zonder aflossingen was begroot op 2,0% over het jaar 2016. In de realisatie bleek de rente onder dit percentage te liggen. Ook de tarieven op de geldmarkt waren lager dan begroot en vaak zelfs negatief! In totaal is er in 2016 een rentevoordeel van € 0,2 miljoen behaald.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel het waterschap kort mag financieren als percentage van de begroting.

Kasgeldlimiet 2016 (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

4.

Vlottende schuld minus
vlottende middelen

18,6

18,8

13,1

4,0

5.

Kasgeldlimiet

16,7

16,7

16,7

16,7

6.

Ruimte onder de kasgeldlimiet

- 1,9

- 2,1

3,6

12,7

Berekening kasgeldlimiet

7.

Begrotingstotaal

72,5

72,5

72,5

72,5

8.

Percentage regeling

23%

23%

23%

23%

5.

Kasgeldlimiet (7 x 8)

16,7

16,7

16,7

16,7

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in het verslagjaar is voldaan aan de kasgeldlimiet. In het eerste en tweede kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden, waarna maatregelen zijn getroffen in de vorm van het afsluiten van een langlopende lening.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 30% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.
Renterisiconorm 2016 (bedragen x € 1.000.000)

Renterisiconorm

Jaar 2016

1

Renteherzieningen

-

2

Aflossingen

6,9

3

Renterisico (1 + 2)

6,9

4

Renterisiconorm

21,8

5

Ruimte onder renterisiconorm

14,9

Berekening renterisiconorm

4a

Bruto begrotingstotaal

72,5

4b

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

30%

4

Renterisiconorm (4a x 4b)

21,8

Schatkistbankieren

Eind 2013 is de Regeling Schatkistbankieren van kracht geworden in het kader waarvan de decentrale overheden hun overtollige middelen, boven een bepaalde drempel, dienen af te storten bij het ministerie van Financiën. Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis.
Berekening drempel schatkistbankieren 2016 (bedragen x € 1.000.000)

Schatkistbankieren

Jaar 2016

1.

Begrotingsomvang

72,5

2.

Percentage drempel

0,75%

3.

Drempel schatkistbankieren (1 x 2)

0,54

In geen van de kwartalen van het jaar 2016 is de drempel schatkistbankieren overschreden.

Financieringsbehoefte

Op 30 maart 2016 is er een nieuwe geldlening met een hoofdsom van € 7,0 miljoen en een looptijd van 30 jaar aangetrokken tegen een te betalen rentevergoeding van 1,505% per jaar.