Het college van Waterschap Zuiderzeeland kijkt terug op een jaar waarin mooie resultaten bereikt zijn. Binnen het beheergebied heeft het waterschap de nodige activiteiten ontwikkeld, ook in samenwerking met de omgeving. Bijvoorbeeld het Waterplan Almere, maar ook activiteiten in het kader van het Actieplan Bodem en Water. Het waterschap is zich ervan bewust dat het door samen te werken doelen realiseert, kennis en ervaringen deelt en bijdraagt aan het maatschappelijk belang. Waar mogelijk zoekt het waterschap dan ook actief naar samenwerking. Een ander mooi voorbeeld hiervan is het project Ephyra, dit is een innovatieve manier van slibvergisting op de afvalwaterzuiveringinstallatie in Tollebeek. In samenwerking met partners is deze innovatieve werkwijze ontwikkeld.

Ook op andere gebieden van duurzaamheid en innovatie timmert het waterschap aan de weg, met het vaststellen van het masterplan Duurzame Energie als hoogtepunt in het afgelopen jaar. Met vaststelling van dit plan kan het waterschap heel concreet invulling gegeven aan zijn ambities op het vlak van duurzaamheid.

Financieel gezien is het jaar 2016 een mooi jaar geweest met een positief resultaat. Het waterschap is financieel gezond.

Korte leeswijzer

De jaarstukken 2016 publiceren we dit jaar voor het eerst op een website. Hiermee verbeteren we de toegankelijkheid van de jaarstukken. Voor de Algemene Vergadering is een papieren versie beschikbaar, om de besluitvorming te faciliteren. De inhoud van de website en de papieren versie zijn hetzelfde. In de keuzebalk hierboven kiest u uit de verschillende onderdelen van de jaarstukken 2016. Onder het kopje programma’s is te lezen wat er inhoudelijk is gebeurd in 2016, per programma. In het kopje paragrafen zijn de verplichte paragrafen te vinden, dit geeft een dwarsdoorsnede weer van de programma’s en de financiële verantwoording. Onder het kopje resultaat wordt de analyse van de begroting en het resultaat uiteengezet. En het onderdeel jaarrekening licht de balans, exploitatierekening en de overige gegevens (o.a. controleverklaring accountant) toe. Klik vervolgens op het huisje linksboven om terug te gaan naar de startpagina.