De presentatie van de begroting en de verantwoording hierover vindt volgens de Waterschapswet plaats op basis van de primitieve begroting, inclusief alle daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen en prognoses. In het onderstaande overzicht wordt zichtbaar gemaakt hoe de primitieve begroting, inclusief alle daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen en prognoses tot stand is gekomen.

Begrotingswijzigingen

In het jaar 2014 heeft de Algemene Vergadering besloten om begrotingswijzigingen niet meer op te sparen tot bij de Bestuursrapportage, maar deze, zodra zij zich voordoen, aan de Algemene Vergadering ter vaststelling voor te leggen. Een aanzienlijk deel van de begrotingswijzigingen in het jaar 2016 is dan ook niet via de Bestuursrapportage gelopen, maar gedurende het jaar 2016 voorgelegd. Alle in het jaar 2016 voorgestelde begrotingswijzigingen zijn door de Algemene Vergadering vastgesteld.

De begrotingswijzigingen in het jaar 2016 waren:
(bedragen x € 1.000.000)

Begrotingswijzigingen 2016

Jaar 2016

Lagere bijdrage GBLT

- 0,0

Hogere bijdrage GR Het Waterschapshuis

0,1

Batig saldo GR Aqualysis 2015

- 0,0

Bestuursrapportage 2016

1,5

Aanpassing norm tijdsbesteding heemraden

0,0

Totaal begrotingswijzigingen 2016

1,6

Prognose financieel jaarresultaat

In het jaar 2010 heeft de Algemene Vergadering een werkwijze vastgesteld waarin zowel resultaatmeldingen als begrotingswijzigingen bij de Algemene Vergadering worden neergelegd.

In rapportages aan de Algemene Vergadering wordt op basis van meldingen en begrotingswijzigingen een verwachting van het jaarresultaat gegeven zodat de Algemene Vergadering daarvan kennis kan nemen, de voortgang kan monitoren en de consequenties daarvan in het begrotingsproces voor het komende jaar kan meenemen.

In 2016 is tweemaal een prognose gegeven van het verwachte jaarresultaat. Hierbij zijn de baten en lasten verdeeld in de categorieën afdelingsbudgetten, centrale budgetten, kapitaallasten en belastingen.

In het onderstaande schema zijn de prognoses weergegeven. De primitieve begroting gaat uit van een negatief saldo van baten en lasten van € 0,4 miljoen. Door de inzet van middelen van de tariefegalisatiereserve bedraagt het totaalresultaat nihil.

Bij de vaststelling van de Bestuursrapportage is een jaarresultaat geprognosticeerd van negatief € 1,5 miljoen. Bij de behandeling van de MJB 2017-2020 is een prognose afgegeven van negatief € 1,5 miljoen.

Prognose jaarresultaat 2016 (bedragen x € 1.000.000)

Prognose jaarresultaat 2016

In beeld bij
Bestuursrapportage 2016

In beeld bij MJB 2017 -2020

Afdelingsbudgetten

- 1,4

- 0,6

Centrale budgetten

0,7

0,4

Kapitaallasten

0,2

0,2

Subtotaal lasten

- 0,5

0,0

Belastingen

- 1,0

- 1,5

Prognose normaal jaarresultaat

- 1,5

- 1,5