In hoofdstuk 'Exploitatierekening' van deze verantwoordingsrapportage is een aantal dwarsdoorsneden te vinden van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van het begrote resultaat. Iedere dwarsdoorsnede geeft inzicht in de gerealiseerde afwijkingen. In de onderstaande tabel wordt een opstelling gegeven van de afwijkingen van het jaarresultaat ten opzichte van de primitieve begroting. De insteek hierbij is de oorzaken van het gerealiseerde resultaat zo goed mogelijk weer te geven, waarbij het beste inzicht van alle dwarsdoorsneden samen gebruikt wordt.

Gerealiseerd resultaat op afwijkingen (bedragen x € 1.000.000)

Resultaat

Laatste
prognose

Jaarresultaat 2016

Afdelingsbudgetten

- 0,6

0,2

Centrale budgetten

0,4

0,4

Kapitaallasten

0,2

0,3

Belastingen

- 1,5

- 0,2

Normaal jaarresultaat

- 1,5

0,7

Lasten gedekt uit bestemmingsreserves

- 1,2

Exploitatieresultaat

- 0,5

Inzet bestemmingsreserves

1,2

Saldo van baten en lasten

0,7

In de primitieve begroting is uitgegaan van een bijdrage aan de tariefegalisatiereserve van € 0,4 miljoen. Deze bijdrage is in het bovenstaande overzicht niet meegenomen.

Algemeen

De Algemene Vergadering is in 2016 een aantal malen geïnformeerd over de verwachting van het jaarresultaat. In de laatste verwachting is een financieel jaarresultaat van negatief € 1,6 miljoen afgegeven. De realisatie wijkt hiervan € 2,2 miljoen af. Het positieve jaarresultaat 2016 komt voor een groot deel uit hogere belastingopbrengsten, maar ook een lagere besteding van de afdelingsbudgetten is deels verantwoordelijk voor het batig saldo.

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel kan een groot deel van het verschil worden verklaard door de hogere belastingopbrengsten. Deze belastingopbrengsten worden nu € 1,3 miljoen hoger ingeschat dan bij de laatste prognose. Zowel over het jaar 2016 als de voorgaande jaren heeft GBLT in het jaar 2016 meer opgelegd dan eerder was voorzien. Bovendien geeft GBLT aan dat er in het komende jaar nog substantiële bedragen kunnen worden opgelegd over deze jaren. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze nog op te leggen bedragen veel ‘harder’ en zijn deze onderbouwd met data. GBLT geeft aan dat er de afgelopen maanden hard gewerkt is aan de ontwikkeling van Big Data technieken. Hierdoor heeft men een veel beter inzicht gekregen in de belastingdatabase en de nog op te leggen subjecten en objecten. Het lijkt er op dat GBLT bezig is om orde op zaken te stellen. We zien een aantal positieve ontwikkelingen op de gebieden van rapportages en management. Vinger aan de pols houden blijft wel geboden.

Naast positieve geluiden bij de belastingopbrengsten heeft GBLT aangegeven dat er een te verdelen batig saldo is op de organisatiekosten van GBLT. Dit batig saldo wordt veroorzaakt door de baten op de invorderingskosten. Het aandeel van ons waterschap hierin is ruim € 0,2 miljoen.

Bij de afdelingsbudgetten zien we een verschil dat voor een groot deel verklaard kan worden door een budgetonderschrijding bij het onderhoud stedelijk water. In het jaar 2016 hebben drie  aan elkaar gerelateerde bestekken vertraging opgelopen in de aanbestedingsprocedure. Het betreft hier bestekken voor houtlevering, baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiingen. Als gevolg van de vertraging was het niet mogelijk de bestekken in 2016 volledig af te ronden. Een deel van de werkzaamheden en leveranties is daardoor doorgeschoven naar 2017. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 425.000. Hieronder worden de door de foutieve inschrijvingen vertraagde gunningen van de bestekken toegelicht.

Baggerwerk en onderhoud beschoeiingen in Almere

Drie van de vijf genodigde partijen hebben een inschrijving gedaan op het bestek voor oeveronderhoud Almere, waarbij de laagste inschrijver één van de formulieren niet correct heeft ingevuld. De ondertekende was niet tekenbevoegd en daarmee was er sprake van een “niet geldige inschrijving”. Het bestek is daarom aan de nummer 2 gegund. De laagste inschrijver heeft hierop een kort geding aangespannen tegen het waterschap. Dit kort geding heeft het waterschap gewonnen. De uitvoering van het bestek is hierdoor vertraagd en de gegunde partij kon hierdoor niet meer alle werkzaamheden in 2016 verrichten.

Houtleverantie ten behoeve van oevers Lelystad en Zeewolde

In verband met de korte termijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden in 2016 is besloten het hout voor de beschoeiing zelf in te kopen. Hiervoor is een apart bestek gemaakt en op de markt gezet. Bij dit bestek (houtleverantie voor de beschoeiing) heeft de winnende inschrijver dezelfde fout gemaakt. Met de gunning van dit bestek is daarom gewacht op de uitspraak in het kort geding over het bestek voor “Baggerwerk en onderhoud beschoeiingen in Almere”. Daarmee heeft ook de gunning van het bestek voor houtleverantie vertraging opgelopen met als gevolg dat de houtleverantie uit dit bestek voor een deel is doorgeschoven naar 2017.

Baggerwerk en onderhoud beschoeiingen in Lelystad en Zeewolde

Ten gevolge van de vertragingen in de bovengenoemde twee bestekken is ook het bagger- en onderhoudsbestek voor Lelystad en Zeewolde niet volledig uitgevoerd in 2016.

Door de foutieve inschrijvingen zijn de werken later gestart dan gepland en de kosten vallen voor een belangrijk deel in 2017. Deze kosten zijn gelijk aan het budget dat in 2016 is overgebleven. De Algemene Vergadering is op 23 maart 2017 voorgesteld dit bedrag, dat met de jaarrekening 2016 is toegevoegd aan de reserve voor de watersysteemtaak, door middel van een begrotingswijziging beschikbaar te stellen voor de afronding van de genoemde bestekken in 2017.

Het resultaat op de kapitaallasten bedraagt € 0,3 miljoen positief en wijkt € 0,1 miljoen af van de laatst gegeven prognose van € 0,2 miljoen positief. Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere grondaankopen voor duurzame oevers en daardoor lagere duurzame waardeverminderingen.

Lasten te dekken uit bestemmingsreserves

De Algemene Vergadering heeft besloten om een aantal bijzondere lasten te dekken uit hiervoor ingestelde bestemmingsreserves. De Algemene Vergadering heeft ingestemd met de onttrekking van een aantal bestemmingsreserves met vooraf vastgestelde doelen en bedragen. In het jaar 2016 zijn uitgaven gedaan voor de implementatie van de zorgplicht buitendijkse gebieden, de aanleg van achterstallige duurzame oevers, het maatregelenprogramma stedelijk water, het project Samen Beter Werken en het project duurzame energie voor een totaalbedrag van € 1.211.106.

Inzet bestemmingsreserves

De inzet van de bestemmingsreserves is gelijk aan de hiervoor genoemde lasten te dekken uit bestemmingsreserves.