(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Lasten

4.1

Rente en afschrijvingen

12.219

12.219

11.925

15.016

4.2

Personeelslasten

22.115

23.170

23.446

24.038

4.3

Goederen en diensten van derden

36.335

36.025

35.303

39.062

4.4

Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien

1.867

1.737

2.363

2.783

Subtotaal lasten

72.536

73.151

73.037

80.899

Baten

8.1

Financiële baten

1.200

1.200

1.230

1.200

8.2

Personeelsbaten

-

-

59

50

8.3

Goederen en diensten aan derden

1.618

1.602

1.327

1.294

8.4

Bijdragen van derden

602

688

1.026

1.581

8.5

Waterschapsbelastingen

69.073

68.023

68.936

68.707

8.6

Interne verrekeningen

423

423

340

395

Subtotaal baten

72.916

71.936

72.918

73.227

Saldo van baten en lasten

380

- 1.215

- 119

- 7.673

9.1

Inzet tariefegalisatie reserve

- 380

- 380

- 380

3.240

9.2

Inzet bestemmingsreserves

-

-

1.211

4.089

Gerealiseerd resultaat

-

- 1.595

712

- 343