Financieel gezond

De financiële positie van het waterschap is gezond. De benodigde tariefsstijgingen zijn beperkt en het waterschap heeft relatief weinig schulden. Het waterschap is daarbij scherp op het beperkt houden van de lasten. De kostenstijgingen voor bijvoorbeeld de verbouwing van het Waterschapshuis zijn door besparingen elders binnen de begroting opgevangen. In 2016 is verder veel aandacht besteed aan het vergroten van het inzicht in de belastinginkomsten. Het totale resultaat van 2016 bedraagt € 0,7 miljoen positief. Daarmee wijkt het resultaat 1% af van de begroting.

De toekomstige opgaven van het waterschap zijn groot. Om in de toekomst gezond te kunnen blijven, is in 2016 een start gemaakt met de herijking van de financiële beleidskaders. Hieronder vallen o.a. het activabeleid, het reserve- en schuldenbeleid en het risicobeleid. In het najaar heeft een herijking van de risicoanalyse plaatsgevonden. Op basis hiervan moet de risicoreserve worden verhoogd van € 9,9 miljoen naar € 13,1 miljoen. Deze verhoging kan gedekt worden uit de Algemene Reserve van het waterschap en heeft verder geen gevolg voor de tarieven.

Lees meer over de financiën van Waterschap Zuiderzeeland.