Valuta en notatie

Alle bedragen worden weergegeven in duizenden euro’s. In de toelichtende teksten worden de bedragen weergegeven in hele euro’s.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de historische kostprijs minus de lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur.

De overige activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De afschrijving wordt zo berekend dat bij in gebruik name van het kapitaalwerk:

  • vóór 1 juli een volledige jaarafschrijving plaatsvindt;
  • ná 1 juli geen afschrijving plaatsvindt.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

(Im)materiële vaste activa

Wat

Termijn

Algemeen

Grond

geen afschrijving

Bedrijfsmiddelen

5 - 10 jaar

Hardware / software

5 - 8 jaar

Kantoren en centrale werkplaatsen

- civiel

40 jaar

- mechanisch/elektrisch

15 jaar

- inrichting

10 jaar

Waterkeringen

Waterkeringen

30 jaar

Gemalen, kunstwerken en
watergangen

Watergangen

30 jaar

Gemalen

- civiel

40 jaar

- mechanisch/elektrisch

20 jaar

Overige kunstwerken

20 - 40 jaar

Zuiveringstechnische werken

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

- civiel

30 jaar

- mechanisch/elektrisch

15 jaar

Rioolgemalen

- civiel

30 jaar

- mechanisch/elektrisch

15 jaar

Persleidingen

30 jaar

Verbeteringswerken

30 jaar

Financiële vaste activa

Voor de financiële vaste activa gelden de volgende waarderingsgrondslagen:

  • de aandelen Nederlandse Waterschapsbank N.V. zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden

De voorraad gasolie wordt gewaardeerd op grond van de historische kostprijs.

Debiteuren

Voor wat betreft debiteuren worden zo nodig individuele voorzieningen getroffen.

Algemene reserves

De algemene reserves fungeren als een algemeen weerstandsvermogen en hebben geen specifieke bestemming. Zij dienen dan ook vooral om eventuele toekomstige tegenvallers van algemene aard, meestal bijzondere omstandigheden, op te vangen.

Bestemmingsreserves

Deze reserves worden tegen de nominale waarde opgenomen. De dotaties aan de bestemmingsreserves vinden plaats bij de bepaling van het jaarresultaat. De onttrekkingen gebeuren, conform de besluitvorming van het bestuur, ten gunste van het resultaat.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
  • op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten mede zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Personele voorzieningen

De personele voorzieningen, onderdeel pensioen- en wachtgeldverplichtingen, worden gewaardeerd op basis van de contante waarde. De overige personele voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de nominale waarde.

Langlopende verplichtingen

De langlopende verplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Ten aanzien van de resultaatbepaling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • de jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van lasten en baten;
  • lasten zijn toegerekend aan de periode waarin ze thuishoren;
  • baten zijn opgenomen voor zover ze zijn gerealiseerd;
  • verliezen worden als last genomen op het moment dat ze voorzienbaar zijn.