Immateriële vaste activa

Software is opgenomen onder de overige immateriële vaste activa. Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

Immateriële vaste activa

Jaar 2016

Boekwaarde begin boekjaar

624

In gebruik genomen investeringen

433

Subtotaal

1.057

Af: afschrijvingen

- 248

Boekwaarde ultimo boekjaar

809

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Jaar 2016

Openingsbalans begin boekjaar

120.677

Af: onderhanden werken

- 1.158

Boekwaarde begin boekjaar

119.519

In gebruik genomen investeringen

2.669

Subtotaal

122.188

Af: waardeverminderingen

-

Af: afschrijvingen

- 8.112

Boekwaarde ultimo boekjaar

114.076

Bij: onderhanden werken

3.236

Totaal activa ultimo boekjaar

117.312

In gebruik genomen investeringen

(bedragen x € 1.000)

In gebruik genomen investeringen

Jaar 2016

Waterkeringen

5

Gemalen

8

Waterlopen

40

Kunstwerken

281

Wateraanvoer

1

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

803

IBA’s

13

Rioolgemalen

1.516

Hardware

2

In gebruik genomen investeringen

2.669

Nadere specificatie in gebruik zijnde materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa

Boekwaarde begin
boekjaar

In gebruik genomen

Afschrijvingen[1]

Boekwaarde einde
boekjaar

Waterkeringen

4.286

5

185

4.106

Gemalen, kunstwerken en
watergangen

33.281

330

2.245

31.365

Zuiveringstechnische werken

76.318

2.332

5.235

73.416

Bedrijfsgebouwen

5.235

-

256

4.979

Overige bedrijfsmiddelen

398

2

191

209

Totaal materiële
vaste activa

119.519

2.669

8.112

114.076

[1] Inclusief waardeverminderingen

In bovenstaande nadere specificatie is voor € 4.403.761 aan grond opgenomen als onderdeel van de specificatie. Hierover wordt niet afgeschreven.

Omdat een specificatie van de materiële vaste activa in de voorgeschreven categorieën, conform artikel 4.42 lid 2 van het Waterschapsbesluit, niet eenduidig valt te maken, is gekozen voor bovenstaande specificatie. De in het Waterschapsbesluit opgenomen categorieën machines, apparaten, werktuigen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn opgenomen in de categorieën waterkeringen, gemalen, kunstwerken en watergangen en zuiveringstechnische werken.

Onderhanden werken ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000)

Onderhanden werken

Jaar 2016

Waterkeringen

494

Waterlopen

28

Gemalen

13

Kunstwerken

65

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

1.299

Rioolgemalen

103

Kantoren en centrale werkplaatsen

1.128

Hardware

106

Saldo onderhanden werken

3.236

De negatieve saldi in de bovenstaande tabel komen door vooruit ontvangen bijdragen. Een nadere specificatie van de onderhanden werken ultimo 2016 is te vinden in het onderdeel specificatie onderhanden werken ultimo boekjaar.

Financiële vaste activa

De opgenomen financiële vaste activa vallen in de categorie kapitaalverstrekking aan bedrijven. Het betreft de aanschafwaarde van 42 aandelen A en 26 aandelen B van de NV Nederlandse Waterschapsbank te ’s-Gravenhage (€ 9.870). De geschatte netto vermogenswaarde per 31 december 2016 bedraagt € 1.737.000.

Voorraden

De opgenomen voorraden vallen onder de categorie grond- en hulpstoffen voor eigen gebruik. Het betreft in totaal 269.724 liter dieselolie, welke gebruikt wordt in de gemalen, met een voorraadwaarde van € 322.167 (gewogen gemiddelde inkoopprijs).

Kortlopende vorderingen

(bedragen x € 1.000)

Kortlopende vorderingen

Jaar 2016

Belastingdebiteuren GBLT

6.944

Af: voorziening dubieuze debiteuren

- 732

Subtotaal belastingdebiteuren

6.212

Overige vorderingen

966

Af: voorziening overige vorderingen

- 14

Subtotaal overige vorderingen

952

Kortlopende vorderingen ultimo boekjaar

7.164

De voorziening dubieuze (handels)debiteuren betreft een inschatting van de verwachte oninbaarheid van de vorderingen.

De voorziening dubieuze belastingdebiteuren bedroeg begin 2016 € 1.503.203. Op deze post is in het jaar 2016 voor € 1.245.112 aan dubieuze debiteuren onttrokken. Aan de hand van een inschatting van de openstaande posten ultimo 2016 is de voorziening dubieuze belastingdebiteuren bepaald op € 732.000. De benodigde dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren bedraagt € 473.909 en is lager dan de primitief begrote dotatie van € 500.000. De dotatie is verantwoord onder de kostensoort toevoegingen aan voorzieningen.

Overlopende activa

Onder deze post worden de nog te ontvangen bedragen, de vooruitbetaalde bedragen en nog te verrekenen bedragen opgenomen. Het saldo ultimo 2016 bedraagt € 2.790.919. De samenstelling is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Overlopende activa

Jaar 2016

Nog op te leggen belastingaanslagen

1.120

Belastingopbrengsten 2016

286

Afrekening GBLT 2016

232

Waterkracht

240

Project Z naar Z

112

Drontermeerdijk

275

Almere Poort

40

Vooruitbetalingen

401

Overig

85

Saldo overlopende activa

2.791

Liquide middelen

Het saldo van deze post bestaat uit:

Liquide middelen

Jaar 2016

Kas

0

Saldo liquide middelen

0

Het kassaldo ultimo 2016 bedraagt € 428.

Waterschap Zuiderzeeland heeft ultimo 2016 een negatieve rekening-courantverhouding met de Nederlandse Waterschapsbank. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende schulden.