Financiële baten

(bedragen x € 1.000)

Financiële baten

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2016

Interne rentebaten

1.200

1.200

1.200

1.200

Externe rentebaten

-

-

30

-

Totaal

1.200

1.200

1.230

1.200

Deze opbrengstsoort heeft betrekking op de door derden aan het waterschap betaalde vergoedingen in verband met vorderingen en verstrekte leningen, de tegenboeking van de berekende, bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen (interne rentebaten) en de door bedrijven uitgekeerde opbrengsten uit bedrijfsvoeringen wegens kapitaaldeelneming van het waterschap in de vorm van aandelen of anderszins.

De interne rentebaten hebben betrekking op de bespaarde rente over het eigen vermogen. Deze rente wordt zowel onder de baten als de lasten opgenomen.

De externe rentebaten hebben betrekking op de ontvangen rente van aangegane kasgeldleningen. Hiervan is de rente in het jaar 2016 negatief geweest; wij ontvangen dus een rentevergoeding wanneer wij geld lenen!

Personeelslasten

(bedragen x € 1.000)

Personeelsbaten

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Uitkeringen personeel

-

-

59

50

Uitlening personeel

-

-

-

-

Totaal

-

-

50

50

Tot deze opbrengst behoren de baten van de overige loonkostenvergoedingen die ontvangen zijn van derden, zoals de uitkering van het UWV voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook heeft de opbrengstsoort betrekking op de vergoeding die het waterschap ontvangt indien het personeel aan derden beschikbaar stelt.

Goederen en diensten aan derden

(bedragen x € 1.000)

Goederen en diensten aan derden

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Retributies

117

117

49

116

Inkomsten bestuursdwang

-

-

23

-

Bijdrage exploitatie overheden

991

952

766

702

Opbrengst materialen en diensten

100

77

38

12

Levering warmte

12

5

6

5

Opbrengst uit eigendommen

398

451

445

459

Totaal

1.618

1.602

1.327

1.294

Op de opbrengstsoort goederen en diensten aan derden is volgens bovenstaande specificatie € 275.000 minder ontvangen dan was begroot. Hoofdoorzaken van deze lagere opbrengsten zijn de lagere opbrengsten uit retributies en de lagere opbrengsten van het project Van Z naar Z. Hier staan ook lagere kosten tegenover.

Bijdragen van derden

De bijdragen van derden omvatten vooral bijdragen van derden aan het waterschap waarbij geen rechtstreeks verband is tussen de bijdrage en de door het waterschap verrichte dienst of uitgevoerd werk. Onder deze categorie worden alle subsidieopbrengsten verantwoord. Ook de ‘opbrengsten’ kostendeling worden op deze post verantwoord. Het totaal aan niet begrote opbrengsten bedroeg ruim 3 ton. Enkele grotere posten zijn de bijdragen van medeoverheden aan het baggerprogramma en maaiwerkzaamheden, de bijdragen van het Nationaal Restauratiefonds voor de gemalen, subsidies voor het buitenlandbeleid en de subsidie voor onderzoek objectbescherming.

Waterschapsbelastingen

(bedragen x € 1.000)

Waterschapsbelasting

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Watersysteemtaak

41.796

41.171

41.087

41.484

Zuiveringstaak

27.277

26.852

27.849

27.223

Totaal

69.073

68.023

68.936

68.707

Watersysteemheffing

Watersysteemheffing ingezetenen

10.827

10.727

10.895

10.757

Watersysteemheffing gebouwd

21.099

21.025

21.068

20.909

Watersysteemheffing ongebouwd

7.955

7.955

7.951

8.804

Watersysteemheffing wegen

830

830

867

-

Watersysteemheffing natuur

903

903

900

902

Verontreinigingsheffing

746

746

664

867

Watersysteemheffing voorgaande jaren

-

- 450

- 1.018

- 138

Subtotaal watersysteemheffing

42.360

41.736

41.327

42.101

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing huishoudens

21.821

21.645

21.912

21.945

Zuiveringsheffing bedrijven

6.490

6.490

6.690

6.579

Zuiveringsheffing voorgaande jaren

-

- 250

390

- 137

Subtotaal zuiveringsheffing

28.311

27.885

28.992

28.387

Kwijtschelding

Kwijtschelding watersysteemheffing

- 565

- 565

- 640

- 618

Kwijtschelding zuiveringsheffing

- 1.033

- 1.033

- 1.143

- 1.163

Subtotaal kwijtschelding

- 1.598

- 1.598

- 1.783

- 1.781

Onttrekking aan
voorziening natuurbezwaren

-

-

400

-

Totaal

69.073

68.023

68.936

68.707

De aanslagoplegging en invordering van de waterschapsbelastingen geschiedt door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT). De gerealiseerde belastingopbrengsten zijn ontleend aan het jaaroverzicht belastingopbrengsten 2016, dat is opgesteld door GBLT. De controle op de juistheid en volledigheid van de belastingopbrengsten maakt onderdeel uit van het controleprogramma van de accountant van GBLT.

Voor een analyse van de gerealiseerde opbrengsten waterschapbelastingen ten opzichte van de begrote opbrengsten verwijzen wij u naar de verplichte paragraaf Waterschapbelastingen.

Interne verrekeningen

(bedragen x € 1.000)

Interne verrekeningen

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Geactiveerde lasten

423

423

340

395

Totaal

423

423

340

395

De eigen bijdrage aan investeringen, zoals het inzetten van eigen personeel, wordt conform het activabeleid geactiveerd en opgenomen in de post geactiveerde lasten.

Onttrekking aan bestemmingsreserves

De inzet van de bestemmingsreserves is gelijk aan de door de Algemene Vergadering vastgestelde lasten te dekken uit bestemmingsreserves.

De werkelijke lasten zijn opgenomen in de exploitatierekening. De lasten zijn niet begroot, omdat vaak niet duidelijk is in welk jaar een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd, waarvan de lasten worden gedekt door een onttrekking van eenzelfde bedrag aan de daarvoor ingerichte bestemmingsreserve.