Algemeen

In deze paragraaf is de realisatie van de begroting naar de wettelijke kostendragers opgenomen. Voor een analyse van het resultaat wordt verwezen naar de voorgaande paragrafen. Voor wat betreft de systematiek van kostentoerekening wordt verwezen naar de vorige paragraaf.

Watersysteemtaak

De watersysteemtaak omvat de taken van het waterschap op het gebied van het waterkeringsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer en het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren, voor zover die activiteiten niet vallen onder het transporteren en/of behandelen van afvalwater.

Overzicht kostendrager watersysteem (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Netto lasten

42,2

42,9

42,1

44,7

Belastingopbrengsten

41,8

41,2

41,1

41,1[1]

Saldo van baten en lasten

- 0,4

- 1,7

- 1,0

- 3,6

Mutatie tariefegalisatie reserve

0,4

0,4

0,4

2,9

Gerealiseerd resultaat

-

- 1,3

- 0,6

- 0,7

[1] Het genoemde bedrag is gecorrigeerd met de dotatie aan de voorziening bezwaren natuurterreinen

De hoofdoorzaak van het gerealiseerde resultaat is gelegen in de lagere belastingopbrengsten. Vooral de opbrengsten uit voorgaande jaren zijn hierbij bepalend. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening.

In het jaar 2015 is € 1,0 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserves van de watersysteemtaak. Deze onttrekkingen leiden niet tot een technische begrotingswijziging.

Zuiveringstaak

De zuiveringstaak omvat het transporteren en/of behandelen van afvalwater.

Overzicht kostendrager zuiveren (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2016

Bijgestelde begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

Netto lasten

26,5

26,3

25,7

27,2

Belastingopbrengsten

27,3

26,8

27,8

27,3

Saldo van baten en lasten

0,8

0,5

2,1

0,1

Mutatie tariefegalisatiereserve

- 0,8

- 0,8

- 0,8

0,3

Gerealiseerd resultaat

-

- 0,3

1,3

0,4

De oorzaak van het gerealiseerde resultaat is zowel gelegen in lagere lasten als in de hogere belastingopbrengsten. Voor de belastingopbrengsten zijn de opbrengsten uit voorgaande jaren hierbij bepalend. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening.

In het jaar 2016 is € 0,2 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserves van de zuiveringstaak. Deze onttrekkingen leiden niet tot een technische begrotingswijziging.